Who Number of votes
userstvo 2
ddv 2
xmailbox 1
anatolymz 1
zvega46 2
naatalie_99 2
inspirra 2
tvladimir 1
kri789 1
urs_ak 2
andrey.suhov 1
osipova28 2
2vit 1
wizeman 2

Total votes: 22