Who Number of votes
marado 2
stopka2top 1
bormant 1
thomas-forum 2

Total votes: 6