Who Number of votes
szymon.nikliborc 2
menenem 2
jeanmarczambon 1
raal 1
fredriklonn 2

Total votes: 8