Who Number of votes
tom 1
gpasquier 1
docelto 1
gdeliege 2
thilo_klein 2
oo 2
davisjanowski 1
fifis 1
wedgetail_e 1
patrick.f33 2
jean-michel.perque 1

Total votes: 15