Who Number of votes
mail 2
martin 2
kontoseparato 2
xhant04 2
ulliani 1
zombio 1
tombil 2

Total votes: 12