Who Number of votes
keme6206 2
bigmike.mitchell 2
fabian_finlay 1
psimondo 2

Total votes: 7