Who Number of votes
zubin.olikara 1
fbasmaison 1
monsieurrigsby 2
julien.touche 1
aurelien.naldi 2
tzg6sa 1
operon 2

Total votes: 10