Who Number of votes
eyalf2005 2
benshalom 2
ramico1 2
arikfischer 1
ilan1298 1
ohadey 1
amiadb 1
evp55555 2
assafam 1
nadavkav 1
zbabit 1
shlomister 1

Total votes: 16