Who Number of votes
sven 2
thomas.lendo 2
norbert.notz 1
x400 2
mal 2
lilmintalvein 2
pma88 2
vook184 1
dcclayton 1
jpickerell 2
ybilgeri 1
mfazlaidha77 2

Total votes: 20