Who Number of votes
udadada 2
xein 2
churow 2

Total votes: 6