Who Number of votes
marco.caresia 1
ajp 1
mauro_catarzi 1
williereid 1
zorba_ 2
medie.pelacani 2
antonio 2
krejci 2
zcat 2
denisestpierre1 1
pescetti 1

Total votes: 16