Who Number of votes
allgaeu_tobias 1

Total votes: 1