Who Number of votes
eagleyzw 1
liuzhenglin 1
kongnan 2

Total votes: 4