Who Number of votes
thomas 1
galileo258 2

Total votes: 3