Back to issue 119161

Who When What Removed Added
torokhov-s-a 2012-04-01 00:40:36 UTC CC sorath
pescetti 2012-05-20 13:45:37 UTC Status UNCONFIRMED CONFIRMED
CC pescetti
Ever confirmed 0 1
Flags 3.4.1_release_blocker?
Keywords regression
doudou1976 2012-05-28 05:55:00 UTC CC doudou1976
Version OOo 3.4 Beta AOO341
marcus 2012-05-28 09:35:46 UTC Version AOO341 AOO340
wujinlong 2012-06-04 08:52:35 UTC CC wujinlong
jsc 2012-06-04 14:05:59 UTC Status CONFIRMED RESOLVED
CC jsc
Resolution --- FIXED
jsc 2012-06-06 10:04:11 UTC Flags 3.4.1_release_blocker? 3.4.1_release_blocker+
binbjguo 2012-06-19 05:56:16 UTC Status RESOLVED CLOSED
CC binbjguo
polo8495 2012-06-26 06:26:27 UTC CC polo8495
jsc 2012-07-25 09:11:34 UTC Target Milestone --- AOO 3.4.1

Back to issue 119161