Back to issue 127154

Who When What Removed Added
Kai-Mikael.Jaa-Aro 2019-01-23 21:53:02 UTC CC Kai-Mikael.Jaa-Aro
mseidel 2020-06-08 15:40:49 UTC Latest Confirmation in --- 4.1.7
CC mseidel
mseidel 2020-06-14 08:30:30 UTC See Also https://bz.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=127520
mseidel 2020-11-01 23:17:25 UTC Severity Normal Major
mseidel 2020-11-28 16:29:27 UTC Latest Confirmation in 4.1.7 4.1.8
wave 2020-11-28 22:58:03 UTC CC wave
mseidel 2020-11-28 23:06:43 UTC Flags 4.2.0_release_blocker?
pescetti 2020-11-29 10:53:27 UTC CC pescetti
jim 2020-11-30 14:00:59 UTC CC jim

Back to issue 127154