Back to issue 32344

Who When What Removed Added
ooo 2004-07-30 12:04:10 UTC Status NEW STARTED
ooo 2004-07-30 12:29:30 UTC Status STARTED NEW
Assignee spreadsheet er
ooo 2004-07-30 12:30:05 UTC Status NEW STARTED
ooo 2004-11-30 18:12:40 UTC Keywords ms_interoperability
dave.wedd 2005-04-25 10:38:21 UTC CC '' 'navvy'
kpalagin 2007-10-11 09:09:04 UTC CC 'navvy' 'kpalagin,navvy'
eva-email 2008-02-01 06:35:39 UTC CC 'kpalagin,navvy' 'kpalagin,navvy,swubuntu'
stefan.weigel 2008-12-12 20:22:10 UTC Blocks 15522
cno 2010-07-21 09:56:46 UTC CC 'kpalagin,navvy,swubuntu' 'cornouws,kpalagin,navvy,swubuntu'
rb.henschel 2012-09-18 12:51:55 UTC CC doneyourself
rb.henschel 2012-09-18 13:05:43 UTC CC phoenix.wanglf
robweir 2013-02-07 22:17:44 UTC QA Contact issues
robweir 2013-08-07 15:12:27 UTC Target Milestone AOO Later ---
sebastian.sauer 2013-12-01 11:08:27 UTC CC sebastian.sauer
rainerbielefeld_ooo_qa 2014-03-20 17:25:28 UTC See Also https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=123908
rainerbielefeld_ooo_qa 2014-03-20 17:47:09 UTC Status ACCEPTED CONFIRMED
CC rainerbielefeld_ooo_qa
Assignee ooo issues
mroe.nospam 2014-03-31 11:19:43 UTC CC steve.yin.aoo
lukebenes 2015-03-28 01:42:58 UTC CC lukebenes

Back to issue 32344