Back to issue 94647

Who When What Removed Added
michael.ruess 2009-01-28 16:31:32 UTC CC '' 'mru'
michael.ruess 2010-05-11 12:18:22 UTC Keywords oooqa
Assignee mru writerneedsconfirm
eric.savary 2010-05-20 11:50:40 UTC Keywords oooqa needmoreinfo, oooqa
peter.jentsch 2010-10-28 08:47:04 UTC CC 'mru' 'mru,pjentsch'
michael.ruess 2011-03-11 14:48:23 UTC Keywords needmoreinfo, oooqa
Assignee writerneedsconfirm od
Target Milestone --- OOo 3.x
robweir 2013-01-29 21:44:27 UTC QA Contact issues
robweir 2013-08-07 14:44:35 UTC Target Milestone 4.2.0 ---
marcus 2017-05-20 11:17:47 UTC Assignee orw issues

Back to issue 94647