Who Number of votes
francescoradicchi 1
neutro511 2
mikko.laakso 2

Total votes: 5